Bærekraft og miljø

Vår eier KLP Eiendom er en eiendomsaktør med et tydelig fokus på bærekraft, og det arbeides med bærekraft i alle prosesser, tilpasset ulike fokus i henholdsvis kjøp, utvikling, drift og forvaltning av selskapets bygg. Som en langsiktig eier med egen driftsorganisasjon er forutsetningene gode for å kunne gjøre bærekraftige valg som vil komme eiere og leietakere til gode, f.eks. ved forbedret inneklima, lavt vedlikeholdsbehov, arealfleksible arealer og lave energikostnader.
For å konkretisere aktivitetene støtter KLP seg til FNs bærekraftsmål og Bygg21 sine 10 kvalitetsprinsipper for bærekraftige bygg og områder. KLP systematiserer arbeidet med planlegging, oppfølging og rapportering kategorisert under de ni bærekraftsmålene som er spesielt relevante for eiendom: «Vi skal være åpne om vårt arbeidssett og vår påvirkning på miljø og samfunn, og deltar aktivt i ulike bransjefora og samarbeidsprosjekter, både for å lære og for å påvirke.»

KLP Eiendom har vært miljøsertifisert etter ISO 14001 siden 2009 og miljøarbeid er systematisert i et styrings-system for miljø. Det gjøres kontinuerlige vurderinger av miljøpåvirkningen fra hele virksomheten. De viktigste miljøaspektene er grunnlag for fokusområdene i miljøarbeidet, og det jobbes systematisk med samsvarsvurderinger opp mot offentlige og interne krav, og selskapet har et system for avvikshåndtering på ytre miljø.

KLP Eiendom har tilsluttet seg Eiendomssektorens veikart mot 2050, og veikartets 10 strakstiltak er implementert i selskapets miljøhandlingsplan.

For å sikre en helhetlig tilnærming til de mange ulike klima- og miljøtemaene når vi bygger og gjør større rehabiliteringer, bruker KLP Eiendom miljøklassifiseringssystemer som BREEAM NOR og DGNB som verktøy. Bruken av BREEAM In-Use testes også som verktøy for miljøledelse i eksisterende bygg.

Viktig fokus på bl a:
Alle KLPs eiendommer skal miljøsertifiseres våre eiendommer, både ved oppføring og i driftsfasen
Alle eiendommer skal ha en miljøhandlingsplan med konkrete forbedringsplaner og målsetninger.
Det arbeides langsiktig for reduksjon i energibruk.
Samarbeid om miljøtiltak med leietakere i såkalte Grønne leieavtaler.
Lokale fossile energikilder fases ut og erstattes med miljøvennlige alternativer.
Gjennomføre innovasjonsprosjekter på grønn teknologi.
Strenge krav til miljøpåvirkning i utviklingsprosjekter, med fokus på klimapåvirkning, fravær av miljøgifter og økt gjenbruk.
Etterspørre og prioritere bygningsprodukter som har lave klimagassutslipp, og kun kjøpe produkter uten innhold av helse- og miljøskadelige stoffer.
Forbedre avfallssorteringsgraden på våre eiendommer.